Pwy, pam a beth.

Rydym yn creu delweddau gan ddefnyddio’r dechnoleg 3D ddiweddaraf er mwyn helpu ein cwsmeriaid i gyfathrebu eu prosiectau. Gallwn ymateb i bob math o wahanol ofynion, heb i hynny fod yn gostus. Ymhlith y prosiectau posibl mae ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, ymrwymo cymdeithasol, marchnata, cynllunio ar gyfer argyfyngau, ennill grantiau, ymgynghoriadau cyhoeddus a phreifat, twristiaeth ac addysg.

Cysylltwch â ni

Beth mae pobl yn ei ddweud?

Mae Vizworx wedi bod yn allweddol wrth helpu Cyngor Sir y Fflint i ddod â chynlluniau ailddatblygu canol tref y Fflint yn fyw. Mae datblygiad arloesol y model 3D wedi galluogi pobl leol i weld sut y bydd y dre yn edrych ac yn teimlo yn y dyfodol. Mae wedi bod yn ffordd wych i greu cysylltiadau agos efo'r gymuned leol.

Creu

Beth rydych chi eisiau ei gyfathrebu?

Cynllun, syniad, data neu hyd yn oed brosiect cyfan. Gall fod yn unrhyw beth. Yn aml, mae’r hen air fod ‘llun yn werth mil o eiriau’ yn hollol wir. Ond mi allwn ni fynd â hynny gam ymhellach.

Pam yr ydym ni’n creu delweddau?

Mae yna sawl pwrpas i’n delweddau ni, ond y prif bwrpas yw cyfathrebu. Gall hyn fod ar gyfer cwsmeriaid, cydweithwyr, rhan-ddeiliaid neu’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae ein gwaith wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, ymrwymo cymdeithasol, marchnata, hyfforddi, cyflwyno prosiectau, cynllunio ar gyfer arygyfyngau, ennill grantiau, ymgynghori cyhoeddus a phreifat, twristiaeth ac addysg.

Bydd rhai’n credu mai moethusrwydd diangen yw comisiynu delweddau, tra bydd eraill yn cymryd yn ganiataol y bydd y gwaith yn costio gormod. Ond wrth weld pobl yn deall prosiect go iawn am y tro cyntaf, ac wrth weld cwestiynau’n codi ac yn cael eu datrys, buan y sylweddolir bod cael delweddau’n anhepgor, nid yn foethusrwydd diangen. Mae ein delweddau ni wedi arbed misoedd, os nad blynyddoedd o gyfarfodydd ac ymgynghoriadau. Rydym wedi cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd eglur wrth i ddata cymhleth wedi cael eu trosi i fformat y mae pawb yn ei ddeall. Mae’r delweddau hyn yn dod â phrosiectau a chyflwyniadau’n fyw. Ar ben hynny, mae hyn yn aml yn costio llai nag y byddech yn tybio.

Cydweithio

Unwaith yr ydym wedi deall pa fath o ddelweddau yr ydych eu hangen, byddwn yn edrych ar yr hyn rydych yn ceisio ei gyfleu ac yn ei drafod. Gallwn ddechrau gyda syniadau ar bapur, sgetsys, ffotograffau, darluniau digidol, modelau 3D, beth bynnag sydd gennych.

Gyda chi, byddwn yn cytuno ar y ffordd orau i ddelweddu eich prosiect. Byddwn yn casglu’r wybodaeth berthnasol, yn aml trwy gydweithio gyda phobl eraill er mwyn manteisio ar eu harbenigedd nhw, a hefyd trwy ymweld â mannau angenrheidiol. Bydd ein Rheolwyr Prosiect yn gadael i chi wybod sut mae pethau’n mynd dros y ffôn, trwy ebost ac mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb, gan sicrhau bod eich gofynion yn cael eu hateb - a mwy.

Clients We have collaborated with

Cyfathrebu

Unwaith y mae eich prosiect wedi ei gwblhau, gallwn ei gyflwyno i chi mewn sawl ffordd, boed hynny’n fodel rhyngweithiol llawn, yn ffeil fideo, yn lluniau, neu trwy unrhyw gyfuniad posibl o’r rhain. Gallwn gyflwyno’r gwaith trwy gyfryngau ac ar blatfformau gwahanol, gan gynnwys print, y we, PC/Mac a dyfeisiau symudol. Er hynny, os ydych angen cymorth pellach a mwy penodol, wnawn ni ddim eich gadael i lawr a byddwn yn cydweithio gyda chi i fodloni eich anghenion yn llwyr. Mae ein cwsmeriaid yn aml yn gofyn inni ddod i gyfarfodydd, cyflwyniadau a digwyddiadau i roi ei’n harbenigedd technegol a’n hoffer, a hynny er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd yn esmwyth. Gyda llawer o brosiectau gallwn gynnig y gwasanaeth hwn heb.

Cyswllt

Eich Enw (angenrheidiol)

Eich Ebost (angenrheidiol)

Pwnc

Eich Neges

Our address

The Old Sorting Office, Trefnant, Denbigh, Denbighshire, LL16 4US

made with ZEAL

Select language: English, Cymraeg The Old Sorting Office, Trefnant, Denbigh, Denbighshire, LL16 4US   e. info@vizworx.co.uk   t. +44 (0) 7887 961 041